نکته

اگر بخواهیم یک مولکول DNA را که دورشته ای هم باشد به طور کامل هیدرولیز کنیم  باید (3n-2)مولکول  آب مصرف کنیم به این صورت که، بنابر فرض مولکول دورشته ای را که شامل 100 نوکلئوتید باشد را بخواهیم هیدرولیز کنیم احتیاج به 298 مولکول آب داریم. 

/ 0 نظر / 72 بازدید