متبولیسم گلیکوژن

به مراحل تجزیه گلیکوزن گلیکوزنولیز گویند . گلوکز حاصل از تجزیه گلیکوژن در کبد ،برای ثابت نگه داشتن قند خون بکار می رود ،ولی در عضله به دلیل عدم وجود آنزیم گلوکز 6- فسفات فسفاتاز ، گلوکز حاصل نمی شود وگلوکز 6-فسفات عضله وارد مسیر گلیکولیز می گردد.

هورمون انسولین با فعالیت آنزیم گلیکو ژن سنتاز موجب افزایش تولید گلیکوژن می شود 

برخلاف هورمون فوق الذک هورمون های آدرنالین،گلوکاگون موجب کاهش تولید گلیکوژن وافزایش تجزیه گلیکوژن می شود.

تیروکسین، کورتیزول وACTH با افزایش میزان گلوکز موجب افزایش گلیکوژنز می شود.

/ 0 نظر / 164 بازدید