به نام خدا

سوالات مسابقه کتابخوانی دبیران زیست شناسی شهرستان های استان تهران

مدت آزمون :20 دقیقه

 

 

 

 

 

 

1-هر کدام از هورمون های انسولین ، استروژن ، تیروکسین به ترتیب چه نوع ساختار شیمیایی دارد؟

الف)پروتئین-اسید آمینه-استروئید                                         ب)استروئید پروتئین-اسید آمینه

ج)پروتئین-استروئید اسیدآمینه                                            د)اسید آمینه استروئید-پروتئین

  2-اتصال هورمون به پروتئین پلاسما چه تاثیری برکلیرانس پلاسما از هورمون دارد؟

  الف)افزایش                         ب) کاهش زیاد                     ج)به میزان کم کاهش                 د) بی تاثیر

 3- کدامیک از هورمون های زیر برای انتقال در خون به گلوبولین پلاسما متصل می شود؟

 الف)گلوکاگون                     ب)پروژسترون                        ج) کاته کولامین                        د)تیروکسین

 4- پیک دومین کدامیک از هورمون های زیر cGMP است؟

  الف)LH                            ب)انسولین                                ج)ANP                                د)TSH

5- کدام جمله صحیح است؟

الف)لپتین نوعی هورمون است که از سلولهای چربی ترشح می شود .

ب)گیرنده هورمون تیروئیدی در سیتوپلاسم سلول است

ج)پروتئین Gs بازدارنده است

د)DAG یکی از پیک های ثانویه تیروزینی است.

6- روش ELISA به صورت گسترده ای در ازمایشگاه های بالینی استفاده می شود زیرا :

الف)از هورمون های استاندارد رادیواکتیو استفاده می شود

ب)این روش برای ارزیابی سطح هورمون هم دقیق و هم از نظر قیمت مناسب است

ج)از آنتی بادی اضافی استفاده نمی شود                                                

  د)با استفاده از صفحه هایی حاوی46 چاهک ، سنجش زیادی استفاده می شود

7- اگر هیپوفیز را از جای خود برداشته ودر جای دیگری پیوند بزنیم کدام هورمون مترشحه از هیپوفیز مقدارش تغییر نمی کند؟

الف)هورمون رشد                          ب) تیروتروپین                                      ج)پرولاکتین                               د) وازوپرسین

8- وظایف هورمون های رشد ، تیروتروپین ، کورتیکوتروپ به ترتیب عبارتند از :

الف)مهار اثرات انسولین ، حفظ اندازه سلول فولیکولی ،تحریک تولید آندروژن

ب)حفظ اندازه سلول فولیکولی ، تحریک تولید اندروژن ، مهار اثرات انسولین

ج) مهار اثرات انسولین ،حفظ اندازه سلول فولیکول ، متابولیسم لیپید

د) تحریک رشد بدن ، تحریک لیپولیز ، تحریک تولید آندروژن

9-همه موارد زیر تاثیر تحریکی بر ترشح هورمون رشد دارد بجز:

الف)بی غذایی                   ب)خواب عمیق                              ج)افزایش گلوکز خون                   د) کاهش اسیدچرب خون

10-کدامیک از موارد زیر منجر به بیماری ژیگانتیسم می شود؟

الف)کاهش ترشح هیپوفیز قدامی از از زمان تولد                     ب)ترومبوز خونی هیپوفیز

ج)ایجاد تومور اسیدوفیل پس از بلوغ                                   د)فعالیت بیش از حد سلولهای اسیدوفیل هورمون رشد قبل از بلوغ

11)کدامیک اثر بالای ADH را در بدن بیان می کند ؟

الف)افزایش احتباس آب توسط کلیه ها                                  ب) کاهش حجم خون

ج)افزایش فشار شریانی                                                          د)رقیق شدن مایع خارج سلولی

12)سلولهای ناحیه گلومروزا توانایی ترشح مقادیر قابل توجهی آلدوسترون دارند زیرا:

الف)حاوی آنزیم الدوسترون سنتتاز است                                   ب)حاوی آنژیوتانسین II است

ج)حاوی پتاسیم است                                                             د)حاوی آنزیم آلدوسترون سنتاز است .

13)مقدار قابل توجهی از کلسترول لازم برای ساخت هورمون های فوق کلیوی از:

الف)کلسترول ساخته شده از قشر غده فوق کلیوی است.              ب)از VLDL پلاسما است

ج)از LDL پلاسمااست                                                                  د)از HDL موجود در پلاسما است.

 

14)مرحله محدود کننده سرعت در ساخت استروئید های غده فوق کلیوی کدام است.

الف)فرآورده های هورمون های اصلی یعنی آلدوسترون و کورتیزول آن را تنظیم می کند

ب)مرحله تبدیل دی هیدرو اپی آندروسترون به آندرستن دیون

ج)ACTHکه محرک ترشح کورتیزول است

د)تبدیل کلسترول به پرگنونولون

15)کاهش آلدوسترون در بدن موجب:

الف)هیپوکالمی ،مسمومیت شدید قلبی ،ضعف شدید عضلانی                      

  ب)هیپوکالمی ،مانع هدایت پتانسیل عمل طبیعی،آریتمی قلب            

ج)هیپر کالمی ،ضعف انقباض قلب ، نارسایی قلبی

د)هیپر کالمی،مسمومیت شدید قلبی ، ضعف شدید عضلانی

16)کدام جمله صحیح نیست.       

الف)غلظت بالای آلدوسترون در پلاسما می تواند دفع روزانه سدیم ادرار را کاهش دهد.

ب)کورتیزول با اتصال به ترانس کورتین موجب کندی حذف کورتیزول از پلاسما می شود.

ج)دگزامتازون یکی از گلوکوکورتیکوئیدهای طبیعی بدن است.

د)آلدوسترون جذب سدیم را در روده ها تقویت می کند.

17)اثر کورتیزول به ذخایر پروتئین سلولی ، پروتئین کبدی ، آزاد سازی اسید های چرب از بافت چربی چگونه است.

الف)همگی افزاینده                                          ب)همگی کاهنده

ج)کاهنده ،کاهنده ،افزاینده                              د)کاهنده،افزاینده،افزاینده

18)تزریق کورتیزول کدام دسته از گلبول های سفید راکاهش می دهد

الف)مونوسیت-سلولهای T             ب)ائوزنوفیل- مونوسیت                 ج)ائوزنوفیل لنفوسیت              د)بازوفیل مونوسیت

 

 

19) مکانیسم تنظیم ترشح کورتیزول   چگونه است ؟

الف)ترشح کورتیزول کاملا  تحت تاثیر ACTH است

ب)ترشح کورتیزول همانند آلدوسترون تحت تاثیر مستقیم پتاسیم وآنژیوتانسین است

ج)به غیر از ACTH بخش دیگر از هیپوفیز قدامی بر میزان ترشح کورتیزول موثر است

د)غده هیپوفیز هیچ نقشی در ترشح کورتیزول ندارد.

20)در برخی از حیوانات پست تر ،بخش بینابینی هیپوفیز چه ماده ای را ترشح می کند وتوسط چه بخشی ترشح آن تنظیم می شود ،

چه عاملی در تنظیم ترشح  آن نقش دارد؟

الف)POMC-هیپوفیز خلفی میزان ملانین                                  ب)MSH-هیپوفیز خلفی میزان ملانین

ج)MSH- هیپوتالاموس- مقدار نور محیط                                   د)ACTH- هیپوتالاموس- میزان ملانین

 

 

                                                                                                 دبیرخانه زیست شناسی شهرستان های استان تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید سوالات مسابقه :

شماره سوال

1

2

3

4

1

 

 

*

 

2

 

*

 

 

3

 

 

 

*

4

 

 

*

 

5

*

 

 

 

6

 

*

 

 

7

 

 

*

 

8

*

 

 

 

9

 

 

*

 

10

 

 

 

*

11

 

 

*

 

12

*

 

 

 

13

 

*

 

 

14

 

 

 

*

15

 

 

*

 

16

 

 

*

 

17

 

 

 

*

18

 

 

*

 

19

*

 

 

 

20

 

 

*

 

 

 

/ 0 نظر / 67 بازدید