نمونه تست زیست دوم

1 – جنس شیمیایی کدام آنزیم با جنس شیمیایی پیش ماده آ ن آنزیم مشابه است؟

الف – سلولاز          ب – آمیلاز              ج - مالتاز     د - پپسین

2 – جانوران جهت دفع کدام مواد به ترتیب به آب کمتر و انرژی بیشتر نیاز دارند؟

الف – آمونیاک – اوره      ب – اوره – اوره       ج – اوره – اسید اوریک       د – اسیداوریک - اسیداوریک

3 – طی واکنش هیدرولیزکامل یک رشته پلی ساکاریدی متشکل از  nمونوساکارید چند مولکول آب مصرف می شود؟

الف – n            ب – 1 n +    ج – 1-  n       د - 2 + n

4 –علت مایع بودن روغن ذرت چیست ؟

الف – آب گریز بودن آن    ب – ساختارتری گلیسریدی آن   ج – حداکثر تعداد هیدروژن را دارد                                                     د – وجود خمیدگی در اسید های چرب آن

5 –کدام عامل اجازه نمی دهد سلول از حد معینی بزرگتر شود ؟

الف – داشتن پروتئین واندامکهای لازم برای زیستن                          ج –نسبت سطح به حجم در سلول

ب – شکل سلول                                                                       د – ترکیبات موجود در غشائ سلول  

6 – یک نمونه mm 8/0 طول دارد تصویر آن در زیر میکروسکوپ که بزرگنمایی عدسی شیئی  x40 و عدسی چشمی  x 10 می باشد چقدر خواهد بود؟

الف –cm 40         ب –cm 32        ج –cm 8       د –  cm 2/3

7 – قسمت سخت زرد آلو از چه نوع بافتی است ؟

الف – اسکلرانشیم     ب – تراکئید    ج – فیبر      د - کلانشیم         

8 –کدام یک از ویژگیهای سلولهای بنیادی راس ریشه گیاه نیست ؟

الف اندازه کوچک    ب – هسته بزرگ     ج – واکوئل های بزرگ       د - کلانشیم

9 – در کدام جانور گوارش تماما برون سلولی بوده ودر کدام محل انجام می شود؟

الف – کیسه تنان – کیسه های محتوی آنزیم                                ب – بند پایان – لوله گوارشی

ج – پروتوزوآ – واکوئل های ضرباندار                                    د – اسفنج ها – واکوئل های غذایی

10 – مفصل استخوان ران ولگن از چه نوع است؟

الف- گوی وکاسه     ب – لغزنده      ج – لولایی      د - محوری  

11 – از اولین شبکه مویرگی در درون کپسول بومن ودومین شبکه مویرگی در اطراف سایر بخش های نفرون به ترتیب کدام رگهای خونی پدید می آیند؟

الف – سرخرگ آورنده – سرخرگ برنده        ب – مویرگ های لنفی – سرخرگ آورنده                                                      ج – مویرگهای سیاهرگی – مویرگهای لنفی   د – سرخرگ برنده – مویرگهای سیاهرگی

12 – کاهش تولید سورفاکتانت در اواخر دوره .........باعث ...........کشش سطحی مایع پوشاننده سطح داخلی کیسه های هوایی

می شود؟الف – جوانی – کاهش         ب – جنینی – افزایش         ج – جنینی- کاهش             د – جوانی -  افزایش  

13 – کدام رابطه درست است؟

الف – برون ده قلب = تعدادزنش قلب دردقیقه´  حجم ضربه ای                                                                 

ب – برون ده قلب = حجم ضربه ای ´  تعداد زنش قلب دردقیقه

                                            

ج –تعداد زنش قلب ´برون ده قلب = حجم ضربه ای 

د – حجم ضربه ای = برون ده قلب ´  تعداد زنش قلب در دقیقه

14 – گردش خون را وقتی ساده می گویند که :

الف – خون روشن به اندام ها برسد                                        ب – خون از دستگاه تنفس به قلب باز نگردد

  ج – خون از دستگاه تنفس به قلب برگردد                              د – مویرگ وجود نداشته باشد

15 – کدام به اگزودرم ریشه نزدیک تر است ؟

الف – دایره محیطیه          ب – آوند چوبی                  ج – آوند آبکش                  د - آندودرم 

16 – هسته در ساختار کدام وجود دارد؟

الف – تریکودینا               ب – سیانو باکتر                  ج – تراکئید کاج                د – اسکلرانشیم هلو

17 – اندازه ریبوزوم کدام از سایرین بزرگتر است ؟

الف-استرومای کلروپلاست کاج            ب– ماتریکس میتو کندری خرگوش                                                                              ج – شبکه آندوپلاسمی زبر کبد موش    د- سیتوپلاسم سیانوباکتری

18 – در انسان میزان هوای مرده با کدام رابطه مستقیم دارد؟

الف –هوای مکمل          ب – عمق تنفس           ج – حجم مجاری تنفسی             د – تعداد حرکات تنفسی

19 –کدام یک از اندامکهای زیر فاقد غشا می باشد؟

الف – شبکه آندوپلاسمی زبر     ب –میتوکندری                ج –ریبوزم                    د – لیزوزم

20 – زرد پی آشیل به کدامیک از ماهیچه های زیر نزدیکتر می باشد؟

الف - دو سر ران            ب – توام             ج – سرینی متوسط            د – دلتایی

21- باز وبسته شدن روزنه ها به ترتیب بر اساس کدام فرایند در سلولهای نگهبان روزنه اتفاق می افتد؟

الف– پلاسمولیز – تورژسانس               ب– تورژسانس – پلاسمولیز

 ج– تورژسانس – تورژسانس کم           د– تورژسانس زیاد – پلاسمولیز

22 – درکدام جانور قلب به صورت لوله ای شکل در اطراف مری مشاهده می شود؟

الف-ملخ               ب – کرم خاکی                  ج – ماهی                     د - پلاناریا

23 – رگی که خون را از قلب ماهی خارج می کند کدام است ؟

الف – سرخرگ با خون روشن           ب –سرخرگ با خون تیره      ج –سیاهرگ با خون روشن          د - سیاهرگ با خون تیره

24 – در کدام همولنف جزیی از دستگاه گردش مواد است ؟

الف – هیدر                 ب – ماهی                       ج – عنکبوت                    د – عروس دریایی

25 –کدام واکنش انرژی زا است ؟

الف – سنتز سلولز ازگلوکز         ب – سنتز پروتئین از اسید آمینه         ج – فتو سنتز             د - تولیدADPازATP

  طراح سئوال : شهربانو تنگستانی فرد – بندر دیلم

                                                                                        موفق باشید.   

/ 2 نظر / 32 بازدید
محمد

اگر تمام شب برای از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره ها را از دست خواهی داد . آگهی رایگان http://www.9rang.com

فرامرز

عالی بود. خواهش می کنم دو باره از این گونه سوالات در سایت بگذارید