برنامه عملیاتی عمومی

اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران

معاونت آموزش ونوآوری گروه تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه

فرم درخواست برنامه از گروه های آموزشی مناطق

سال تحصیلی 94-93

الف :برنامه های عمومی            حداکثر30 امتیاز                   درس : زیست شناسی

توضیحات

زمان ارسال

امتیاز کسب شده

حداکثر امتیاز

عنوان برنامه وفعالیت

 

ردیف

 

هفته اول آذر

 

3

تهیه ی برنامه عملیاتی وتقویم اجرایی و ارسال به سازمان

1

 

هر نیمسال

 

3

 

شرکت در جلسات استانی به طور مستمر

2

 

هر سه ماه یکبار

 

3

برگزاری جلسات منطقه ای (هرمورد 1 امتیاز )

3

 

هر نیمسال

 

4

بازدید از مدارس (هرمورد 5/0 امتیاز )

4

 

هر نیمسال

 

5

باز بینی 5% اوراق امتحانی داخلی واستانی

5

 

پایان آبان

 

3

ارسال نمودار آمار دبیران مرتبط وغیر مرتبط به تفکیک جنسیت- رشته وپایه تحصیلی

7

 

طول سال تحصیلی

 

2

کسب مقام کشوری واستانی دبیران ودانش آموزان

 

8

 

هر نیمسال

 

5

ارسال گزارش عملکرد در دو نوبت (حداکثر تا 15 بهمن و10 اردیبهشت)

 

9

 

پایان آذر

 

2

تجزیه وتحلیل وضعیت آموزشی موجود وارسال نتایج به اداره کل

10

 

 

 

30

 

جمع امتیاز

 

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
مریم

ممنون از اطلاع رسانی

مریم

ممنون از اطلاع رسانی شما