ساختمان داخلی باکتری اشرشیا کلی

ساختمان سطحی باکتری: دیواره سلولی باکتری ها مرکب از پپتیدوگلیکان می باشد وشکل کلی باکتری را تعیین می کند .غشاء خارجی در باکتری گرم منفی وجود دارد وشامل یک لیپید دولایه با منشاء لیپوپلی ساکارید (Lps) می باشد. این بخش در باکتری های گرم مثبت وجود ندارد . Lps سمی بوده وپاسخ های ایمنی را القا می کند . در باکتری گرم منفی بین غشاء خارجی و غشاء پلاسمایی فضایی وجود دارد که به آن فضای پریپلاسمی می گویند ،این بخش حاوی آنزیم ها وپروتئین هایی است که در هضم و ورود مواد غذایی بداخل سلول شرکت می کند .در این غشا پروتئین های زیادی وجود دارد که به طرف خارج وداخل آن در حال حرکت است ومسئول انتقال یون ها ،موادغذاییوضایعات سلولی از خلال غشا می باشد .مزوزوم ها از فرورفتگی غشا سیتوپلاسمی به درون سیتوپلاسم حاصل می شود واغلب در محل تقسیم دیواره وجود دارند ودر عمل تقسیم DNA ، تقسیم یاخته ای  ودر تبدیل باکتری به هاگ دخالت دارد .

/ 0 نظر / 42 بازدید