بارم بندی زیست شناسی

بارم بندی علوم زیستی

فصل

نوبت اول

دوم

شهریور

1

5/2

5/0

1

2

5/2

75/0

5/1

3

3

75/0

5/1

4

5/5

2

5/3

5

5/4

1

5/2

6

-

5/6

4

7

-

5/4

2

فعالیت

2

4

4

لازم به ذکر است که در نوبت دوم وشهریور 1تا 5/1 بارم فعالیت به نوبت اول اختصاص داده شود.

 

  بارم بندی زیست وآزمایشگاه 1

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

1

4

1

5/1

2

6

5/1

5/2

3

4

1

2

4

4

5/1

2

5

-

5/1

5/1

6

-

2

1

7

-

5/3

5/2

فعالیت

2

2

3

 

 

 

 

 

بارم بندی زیست وآزمایشگاه 2                                            

فصل

نوبت اول

نوبن دوم وشهریور

1

3

5/1

2

5/3

5/1

3

5/2

5/1

4

3

5/1

5

5/2

5/1

6

5/3

2

7

-

5/1

8

-

2

9

-

2

10

-

5/1

11

-

5/1

فعالیت

2

2

 

بارم بندی پیش دانشگاهی

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

1

5/4

5/1

2

5/3

1

3

3

5/0

4

5/3

5/0

5

5/5

5/1

6

-

5/2

7

-

5/2

8

-

3

9

-

5/2

10

-

5/2

11

-

2

 

/ 0 نظر / 10 بازدید