ادامه مطلب هورمون های گوارشی

بمبزین :

خانواده ی پپتید های شبه بمبزین ( BLI) در معده ودوازدهه وجود دارد . ساختاری تترا دکا پپتید ی   دارد عملکرد ان عبارتست از :

1-تحریک ورهاسازی گاسترین CCK واسید معده

2-انقباض کیسه ی صفرا

3- افزایش فشر خون

4-انقباض ماهیچه ی صاف

5-کاهش دفع کلیوی ادرار

نوروتانسین :

محل: روده ومغز 

عمل:   

1-  اثرات وازودیلاتوری

2-  اثرات گوارشی : انقباض ایلئوم  و فاندوس  انبساط دوازدهه و افزایش ترشح گوارشی

3-  اثرات پانکراتیک : افزایش ترشح انسولین وگلوکاگن

4-  اثرات نورو اندو کرین : هیپوترمیا افزایش ترشح ACTH، LH ،FSH ،GH و پرولاکتین 

 

سوماتو استاتین:

محل: معده ،دوازدهه، پانکراس 

ساختمان : تترا دکا پپتید

انواع:   1- S14( سوماتواستاتین تترا دکا پپتید )               2-S28( سوماتواستاتین 28)

عمل:

1-  مهار سازی cck ،VIP   ( پلی پپتید روده ای موثر بر عروق ) GIP  و سکرتین

VIP ( پلی پپتید روده ای موثر بر عروق):

محل: پانکراس

عمل: 1-انبساط عضلات صاف                          2-تحریک ترشح بی کربنات

CCK( کوله سیستوکنین )

محل: پانکراس

عمل: ترشح آمیلاز پانکراس 

نکته 1: مکانیسم اثر VIP به صورت زیر است : 

آدنیلات سیکلاز را فعال نموده و با عث فسفوریلاسیون پروتئین غشاء می گردد وبا فسفو ریلاسیون  خروج مواد ،ترشح امیلاز ولیپاز  ،کیموتریپسین و تریپسینوژن تحریک می گردد.

نکته 2: مکانیسم اثر CCK بصورت زیر است:

CCK به همراه استیل کولین با اثر بر روی PIP2باعث آزاد سازی Ca+2  وفعال شدن گوانبلات سیکلاز می گردد ودر           

نهایت فسفوریلاسیون پروتئین غشاء اتفاق می افتد .

تنظیم ترشح صفراوی  روده ای وفعالیت های حرکتی گوارشی :

تنظیم ترشح صفراوی:

1-  به کمک CCK وسکرتین انجام می شود

2-  ترشحاات صفراوی رادر پاسخ به رژیم غذایی پر چرب به درون روده ترشح می شوند

3-  سکرتین حجم وغلظت بی کربنات صفرا را افزایش  می دهد .

4-  تیروکسین، انسولین،گلوکاگون، وازو پرسین ،کورتیزول واسترادیول ترشحات جاری صفراوی را مهار می کند .

تنظیم ترشحات روده ای :

1-  VIP،  GIP، CCK سکرتین گلوکاگن پروستاگلندین های E1، E2،E2α ترشحات روده ای را تحت تاثیر قرار      می دهند .

نکته: VIP  وپروستا گلاندین ها محرک آدنبلات سیکلاز هستند لذا c AMP را افزایش می دهند

تنظیم فعالیت های گوارشی :

1-  هومرمون های محرک فعلیت های حرکتی لوله گوارش : گاسترین  ،موتیلین ،CCK

2-  هورمون های مهار کننده فعالیت های حرکتی لوله گوارش  ، سکرتین، VIP 

 

 

/ 0 نظر / 138 بازدید