مواد تنفسی جایگزین

قندها تنها محصولاتی نیستند که می توانند اکسیده شوند وانرژی آزاد کنند  بلکه چربیها وپروتئین ها نیز این عمل را انجام می دهند .

تنفس چربی :

در اثر هیدرولیز چربی ها ، گلیسرول واسید های چرب به وجود می اید . گلیسرول فسفریله شده وبه گلیسر آلدئید 3-فسفات تبدیل می شود . سپس این ترکیب وارد گلیکولیز شده وبه دنبال آن وارد چرخه کربس می شود .اسید های چرب در ماتریکس میتوکندری شکسته شده وبه یک ترکیب 2 کربن به نام استیل کوآنزیم A تبدیل می شود استیل کوآنزیم A وارد چرخه کربس شده وانرژی آزاد می کند . مزیت اکسایش چربی ها به علت تولید مقدا ر بیشتر یون هیدروژن است. این یون ها بوسیله حامل هیدروژن منتقل شده ودر زنجیره انتقال الکترون ATP تولید می کند چربی ها بیش از دو برابر پروتئین انرژی تولید می کند .

/ 0 نظر / 69 بازدید