برگزیده ای از سوالات مفهومی

1-در انعکاس زردپی زیر زانو تمای سیناپس های در گیر وفعال کننده یا یازدارنده بودن آنرا مشخص کنید.

2-در ایمنی هومورال کدام تقسیم انجام نمی گیرد؟

الف )پلاسموسیت به سلول خاطره B                      ب)لنفوسیت B به سلول B خاطره

ج)سلول Bخاطره به پلاسموسیت                           د)سلول B خاطره به سلول B خاطره

3-در مکانیسم خود تنظیم منفی ،افزایش ترشح کورتیزول ،سبب مهار ................... ترشح کننده هورمون

...................... می شود.

4- در یک مولکول DNAبا 40000 نوکلئوتید اگر 40% بازهای آلی آن تیمین دار باشد مطلوب است

الف) تعداد بازهای تک حلقه ای در این مولکول

ب) تعداد گروه های فسفات

ج) تعدادیوند های فسفو دی استر

5-کدامیک موجب پراکنش گیاهان بی دانه می شود هاگ یا گامت چرا؟

6-اگر پس از تولد متوجه ویم که تیموس نوزادی کوچک وغیر فعال است به نظر شما چه عوارضی در این نوزاد ظاهر می شود ؟ چرا؟

7-باذکر دلیل بیان کنید برداشت پانکرا چند مورد از اثرات زیر را  به دنبال دارد؟

الف)افزایش قند خون          ب)اسیدی شدن محیط روده      ج)عدم تجزیه کامل غذا    د)دفع قند از ادرار

8-اگر مرد مبتلا به هانتینگتون با زنی سالم ازدواج کند وفرزند اول آنها آلل بیماری را نداشته باشد ،چقدر احتمال دارد فرزند بعدی آنها دختری مبتلا به هانتینگتون باشد ؟

9-اگر سلول نوعی ذرت در مرحله انافاز میتوز 10 کروماتید در هریک از قطبین سلول  داشته باشد در سلول اولیه در مرحله پروفاز چند رشته پلی نوکلئوتید دارد؟

10-چرا در مواقع هیجان توان ماهیچه ها ی اسکلتی افزایش می یابد؟

11-کدام قسمت های چشم در همگرایی نور دخالت دارد؟

12-ماری را  در تاریکی مطلق قرار می دهیم ویک موش زنده در گوشه ای از اتاق قرار می دهیم پس از مدتی مار موش را شکار میکند چگونه این عمل را توجیح می کنید؟ 

/ 0 نظر / 21 بازدید