نمونه سوالات علوم زیستی وبهداشت

1-در روش علمی سومین مرحله چه نام دارد؟

الف)جمع آوری اطلاعات        ب)فرضیه سازی        ج)ثبت یافته ها                د)آزمایش فرضیه

2-روش علمی برای موضوع هایی کاربرد دارد که بتوان آنها را در طبیعت........

الف)به دقت مشاهده وبه طور مشخص تعریف کرد               ب)مشاهده کرد

ج)مشاهده،اندازه گیری ویا آزمایش کرد                             د)همه موارد

3-نظریه پیدایش خودبخودی ماده زنده توسط کدامیک باطل شد؟

الف)ردی            ب)شلایدن                   ج)پاستور             د)شوان

4-فرضیه: الف)حدس وگمانی است که برپایه اطلاعات داده شده است

ب)پاسخ یک سوال که باید امتحان شود

ج) حدس وگمانی است که برپایه اطلاعات به دست آمده درباره یک پدیده زده می شود

د) حدس وگمانی است که برپایه اطلاعات به دست آمده درباره علت پدیده ای زده می شود

5-جنس اسکلت سلولی کدامیک از موارد زیر است؟

الف)چربی        ب)هیدرات کربن             ج)اسید نوکلئیک             د)پروتئین

6-کدامیک از سلولهای زیر دیواره سلولی ندارد؟

الف)سلول گیاهی        ب)باکتری            ج)سلول قارچ            د)سلول جانوری

7-وظیفه اندامک لیزوزوم چیست؟

الف)پروتئین سازی            ب)گوارش مواد            ج)انباشته کردن مواد                   د)آزاد کردن انرژی

8-کدامیک از سلولهای زیر میتوکندری بیشتری دارد؟

الف)سلول سقف دهان        ب)سلول ماهیچه ای        ج)سلولهای ترشح کننده شیره معده     د)سلول ریشه هویج

9-سلولهای ریشه هویج فاقد کدامیک است؟

الف)غشای سلولی               ب)میتوکندری                 ج)کلروپلاست         د)دیواره سلولی

10-محل اتصال دو کروماتید هر کروموزوم چه نام دارد؟

الف)کروماتین           ب)سانترومر               ج)سانتریول           د)سانتروزوم

ارسالی از اسلامشهر-خانم زهره رحیمی

/ 0 نظر / 18 بازدید